info@aerosaeros.gr
logo
Άμεση επικοινωνία
+030 6934 754405

Όροι και κανονισμοί διακίνησης αντικειμένων

Οι αναγραφόμενοι όροι και κανονισμοί αποτελούν το συμβόλαιο μεταφοράς ή και παραλαβής ή παράδοσης φακέλων ή και δεμάτων μεταξύ του Αποστολέα και της Εταιρείας AEROSAEROS, που στη συνέχεια θα ονομάζεται η «Εταιρεία».

Ο Αποστολέας, με τη μεταφορά ή και παράδοση φακέλου ή δέματος στα γραφεία της Εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, αποδέχεται τους όρους του συμβολαίου τόσο για τον ίδιο, όσο και για οποιοδήποτε τρίτο εκ μέρους του οποίου έχει συμφέρον στο περιεχόμενο του φακέλου ή δέματος που θα διακινηθεί από την Εταιρεία.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία AEROSAEROS δεν αποδέχεται για μεταφορά δέματα βάρους πέραν των 50 κιλών ή οποιαδήποτε δέματα που το περιεχόμενό τους είναι σε υγρή μορφή, είτε μπορεί να μετατραπεί σε υγρή μορφή χωρίς στεγανοποιημένη συσκευασία.

Η Εταιρεία AEROSAEROS δε μεταφέρει ζώα ή τρόφιμα που είναι ευαίσθητα σε κλιματολογικές συνθήκες ή χρειάζονται ψυγείο και πιθανόν να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά. Η Εταιρεία δε μεταφέρει ναρκωτικά, εκρηκτικές ύλες ή όπλα, εύθραυστα αντικείμενα που δε συσκευάζονται με ασφάλεια.

Επίσης η Εταιρεία AEROSAEROS έχει το δικαίωμα, αν και αυτό κριθεί αναγκαίο, να ανοίξει το φάκελο ή δέμα σε οποιοδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία AEROSAEROS έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου (φακέλου ή δέματος), το περιεχόμενο του οποίου κατά την κρίση της Εταιρείας AEROSAEROS δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και νόμιμα ή είναι παράνομο με βάσει τη νομοθεσία της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που η μεταφορά καθοριστεί να πληρωθεί από τον παραλήπτη του αντικειμένου ή από άλλο τρίτο πρόσωπο και ο παραλήπτης ή το τρίτο πρόσωπο αρνηθούν να παραλάβουν το αντικείμενο με πληρωμή του τέλους μεταφοράς, τότε το αντικείμενο θα επιστρέφεται πίσω και ο αποστολέας θα καταβάλλει το σύνολο του τέλους μεταφοράς.

Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αντικαταβολής, όπου ο παραλήπτης θα πρέπει να καταβάλει την αξία του αντικειμένου για να το παραλάβει. Σε περίπτωση άρνησης πληρωμής της αντικαταβολής, κανένα δέμα δεν μπορεί να παραδοθεί και θα επιστρέφεται και πάλι στον αποστολέα, αφού καταβάλει και τα ανάλογα κόμιστρα διακίνησης.

Η Εταιρεία AEROSAEROS δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβη ή καταστροφή που τυχόν θα προκληθεί στο περιεχόμενο φακέλου ή δέματος, που οφείλονται σε ακατάλληλη συσκευασία από τον αποστολέα.

Σε περίπτωση που αντικείμενα που αποστέλλονται για παραλαβή παραμείνουν αζήτητα από τον παραλήπτη πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, τότε αυτά θα επιστρέφονται στον αποστολέα και το σύνολο της χρέωσης για τη μεταφορά του θα καταβληθεί από τον ίδιο.

Τα δελτία αποστολής αντικειμένων θα φυλάγονται από την Εταιρεία για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ

Αντικείμενα αξίας, όπως επιταγές, χρυσαφικά, διαβατήρια κ.ά. πρέπει απαραίτητα να δηλώνονται στα ταμεία, πριν από την έκδοση του δελτίου μεταφοράς, για να τοποθετηθούν σε ειδικό φάκελο με ειδική σήμανση.

Στην περίπτωση που θα αποσταλούν τιμαλφή αξίας, τότε ο αποστολέας θα πρέπει να τα καταμετρήσει, παρουσία του λειτουργού εξυπηρέτησης της Εταιρείας AEROSAEROS ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, πριν να κλειστούν στο σχετικό φάκελο. Πρέπει στη συνέχεια να γίνει ασφάλισή τους, αφού ο πελάτης καταβάλει το αντίστοιχο ποσό επιβάρυνσης, ενώ παράλληλα να δηλώσει και αναγραφεί το είδος που αποστέλλεται πάνω στο Δελτίο Αποστολής.

Για το αντικείμενο αξίας θα πρέπει να δηλωθεί η αξία του σε χρηματικούς όρους.

Η Εταιρεία AEROSAEROS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή καταστροφή φακέλων ή δεμάτων που μπορεί να περιέχουν αντικείμενα αξίας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία AEROSAEROS κατά την έκδοση του δελτίου αποστολής.

Η Εταιρεία AEROSAEROS, για να μεταφέρει αντικείμενα αξίας, πρέπει να της δοθούν πλήρη στοιχεία για τον παραλήπτη.
Κατά την παραλαβή αντικειμένου αξίας, ο παραλήπτης θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία AEROSAEROS την ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδηγού του και θα υπογράψει ολογράφως κατά την παραλαβή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω όρων, η Εταιρεία AEROSAEROS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή του περιεχομένου του φακέλου ή δέματος. Η Εταιρεία AEROSAEROS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας κατά τη δική της κρίση και μόνο.

Νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και πρόνοιες που αναφέρονται στους παρόντες όρους και κανονισμούς, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ή καταστροφής δέματος ή φακέλου αξίας, η Εταιρεία AEROSAEROS θα αποζημιώσει, στην περίπτωση που είναι μετρητά ή αντικείμενο αξίας που έχει δηλωθεί η αξία του με ισάξιο ποσό που παραδόθηκε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, με ποσό ίσο με την αξία του αντικειμένου που απαιτεί ο αποστολέας και με μέγιστη αποζημίωση €100.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AEROSAEROS

Τηρουμένων των πιο πάνω προνοιών και όρων, η ευθύνη της Εταιρείας AEROSAEROS για απολεσθέντα αντικείμενα περιορίζεται στην επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε στην Εταιρεία AEROSAEROS για τη μεταφορά του.

Η Εταιρεία AEROSAEROS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση δέματος ή φακέλου που οφειλονται σε δυσμενεις καιρικες συνθηκες, απεργιες κλπ.

Η Εταιρεία AEROSAEROS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή καταστροφή του περιεχόμενου φακέλου ή δέματος, εάν αυτή έχει προκληθεί από λόγους ή αιτίες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση αποστολής ευπαθών αντικειμένων που αλλοιώνονται εύκολα, λόγω κλιματολογικών συνθηκών όπως τρόφιμα, φάρμακα κ.ά., οι αποστολείς καλούνται όπως και οι ίδιοι ειδοποιούν τους παραλήπτες να τα παραλάβουν έγκαιρα.

Η Εταιρεία AEROSAEROS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καταστροφή, αλλοίωση, ζημιά ή καθυστέρηση στην παράδοση δεμάτων ή φακέλων που αλλοιώνονται εύκολα, με οποιονδήποτε τρόπο και να έχει προκληθεί.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης στην Εταιρεία AEROSAEROS για τυχόν απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή φακέλου ή δέματος που έχει μεταφερθεί, οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αντικειμένου να υποβάλει το αίτημα του γραπτώς προς την Εταιρεία AEROSAEROS, αναφέροντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την περίπτωση και επισυνάπτοντας πιστό αντίγραφο του δελτίου αποστολής του.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

(α) Δελτίο Αποστολής σημαίνει το επίσημο Δελτίο που εκδίδει ο Μεταφορέας, το οποίο διέπεται από τους όρους και κανονισμούς διακίνησης αντικειμένων της Εταιρείας AEROSAEROS. Οι παρόντες κανονισμοί θεωρούνται αναλλοίωτοι και κανένας υπάλληλος της εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Μεταφορέα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί προφορικά.
(β) Αποστολέας σημαίνει το άτομο ή εταιρεία αποστέλλει επίσημα το αντικείμενο και τα στοιχεία του είναι καταγεγραμμένα στο Δελτίο Αποστολής.
(γ) Διεύθυνση Παράδοσης ή Διεύθυνση Παραλαβής σημαίνει τις αντίστοιχες διευθύνσεις όπως αυτές αναγράφονται στο επίσημο Δελτίο Αποστολής.
(δ) Αντικείμενο αξίας θα σημαίνει οποιαδήποτε αντικείμενο ουσιαστικής αξίας, για το οποίο δε δηλώθηκε επίσημα και γραπτώς η πραγματική του αξία, αλλά για τη διακίνησή του καταβλήθηκε ειδικό τέλος μεταφοράς.

© Copyright 2024 - aerosaeros.gr
Designed and developed by NetApps Ltd